Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image

Koleksiyonlar

Kütüphanede 2 koleksiyon bulunmaktadır.  Ali Emiri koleksiyonu kendi içerisinde Arapça,  Farsça  ve  Türkçe olarak üçe bölünmüştür. Türkçe eserler tarih, coğrafya, manzum, tıp, edebiyat, müteferrik gibi konularına gore bölümlere ayrılmıştır.  Ayrıca 2007 yılında AEbelge adı altında bir bölüm daha açılmıştır. Bu  bölünde Fermanlar, beratlar hatlar ve çeşitli belgeler bulunmaktadır.

Yazma Eser Sayısı               7004

      Harf Devrimi Öncesi Basma Eser Sayısı 21706

      Belge (ferman, hat, berat, harita, evrak)  613

 

Dijitalleştirme Durumu

Yazmaların 7004

Basma Eserler  8904

Diğer material (ferman, hat, berat, harita, evrak)  613

 

Önemli Eserlerden Bazıları

Kütüphanede Türk dilinin ve kültürünün temel kitabı olan  “Dîvânu Lügâti’t-Türk” olmak üzere  Padişah dîvânları, tezhipli, minyatürlü edebiyat, tarih, tıp ve çeşitli konularında eserler bulunmaktadır. Ayrıca Padişah Fermanları, Beratlar ve gazete mecmua koleksiyonu bulunmaktadır.

·        Dîvânu Lügâti’t-Türk

·        Tefsîru İbn Abbas

·        Muhibbî Dîvânı

·        Muhammediyye (Manzum)

·        Mahzenü’I Esrâr tercemesi

·        Şükûfe-na me

·        Tezkire-i Şu‘arâ

·        Musavver İran Sefâretnamesi

·        Cerrahiye-i ilhaniye

·        Kıyâfetü’l-insaniyye fî şemâ’ili’l-Osmâniyye

·        El-Câmi‘ü’s-sahîh

·        Câmi‘ü’s-sahîh el-Buhârî: Sahîhu Buhârî

·        Tahrîru Macestî

·        Tahrîru Macestî

·        Me‘âlimü’t-tenzîl

·        el-Kevâkibü’d-dürerî fî şerhi Sahîhi’l-Buhârî

·        Câmi‘ü’s-sahîh el-Buhârî: Sahîhu Buhârî

·        Vuslatü’s-sâlikîn